Ana Sayfa Etki Yatırımı Derneği Tüzüğü

Etki Yatırımı Derneği Tüzüğü

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1: Derneğin adı “Etki Yatırımı Derneği”dir ve bundan böyle “Dernek” olarak anılacaktır. Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Alanları

Madde 2: Dernek, Türkiye’deki etki yatırımları ile ilgili politika oluşturulması ve uygulanması konusunda araştırmalar yapmak ve ilgili sektörler ve kamuoyu ile araştırma sonuçlarını ve elde edilen bilgileri paylaşmak suretiyle toplumsal fayda sağlamak amacıyla kurulmuştur. Dernek, etkinliklerini yürütürken aşağıdaki temel hedefleri göz önünde tutar:

 1. Ülkemizde etki yatırımı kavramı ve araçlarının tanıtılması ve sektörler arasında kullanımının verimli ve sürdürülebilir bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak,
 2. Etki yatırımı yapan kişi ve kurumları bir araya toplamak, mesleki gelişme ve dayanışmalarını sağlamak,
 3. Etki yatırımı sektöründeki insan gücünün verimlilik ve etkinliğini artırmak, bu konuda insana yapılan eğitim yatırımlarını desteklemek,
 4. Etki yatırımı ile ilgili standartlar, terminoloji, eğitim, yasaldüzenlemeler, çalışma koşulları gibi konularda yol göstermek ve destek vermek,
 5. Etki yatırımı konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile hem sektörün, hem de akademik literatürün gelişmesini gözetmek,
 6. Etki yatırımı uygulamaları konusunda dünya ile bütünleşmenin sağlanmasında yardımcı olmak,
 7. Etki yatırımı uygulamaları konusunda sektörler arasında eşgüdümün sağlanmasına katkıda bulunmak.
 8. Etki yatırımı konusunda kamusal yararı önde tutan politika ve kararların oluşmasını sağlamak,
 9. “Etki yaratan” gerçek ve tüzel kişilik olma yönündeki bilincin ülke genelinde artmasını sağlamak,
 10. Etki yatırımı ile toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştirmek.

Dernek Tarafından Sürdürülecek Etkinlikler

Madde 3: Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki etkinlikleri gösterir:

 1. Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar veya yaptırır,
 2. Pratik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar veya hazırlatır, bilgi alışverişi ve iş birliği olanakları yaratır,
 3. Pratik ve bilimsel yayın yapar,
 4. Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular,
 5. Etki yatırımı ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans, kurultay, seminer, açık oturum, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenler ve bu tür toplantılara katılır. İlgili kuruluşlarla ilişki kurar,
 6. Etki yatırımı, sosyal etki, sosyal finans ve benzeri konulardaki yöntem ve tekniklerin tanıtılmasına ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olur,
 7. Etki yatırımı ile ilgili konularda dünyada yaşanan gelişmeleri izler ve ülkemize aktarılmasına yardımcı olur,
 8. Etki Yatırımı ile ilgili konularda gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları sağlar, belgeleme merkezi oluşturur,
 9. Etki yatırımı ile ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş ve önerilerini ilgililerin dikkatine sunar, plan ve politikalar oluşmasına katkı verir,
 10. Derneğin çalışma alanlarını ilgilendiren mevzuatın geliştirilmesi için öneriler hazırlar, bu önerileri ilgili kurum ve kuruluşlara iletir, görüşmeler yapar, gelişmeleri kamuoyuna yansıtır,
 11. Üyeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için sosyal toplantılar düzenler.
 12. Amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, taşınmaz üzerinde ayni hak tesis edebilir,
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona veya platforma katılır,
 14. Uluslararası çalışmalarda bulunur, yurt dışındaki sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar ve iş birliği yapar veya yardımlaşır.
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için, gerekli görülen durumda 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak proje yürütebilir.
 16. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunla yasaklanmamış alanlarda diğer dernek veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kurulularıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platform oluşturabilir.
 17. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açabilir.
 18. Dernek sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterebilir.